انواع پله مارپیچ

سازه پله مارپیچ را دریک گروه بندی کلی می توان به سه گروه تقسیم کرد.وبقیه انواع پله مارپیچ،زیرمجموعه این گروه ها خواهندبود.این تقسیم بندی براساس شاسی اصلی پله مارپیچ انجام شده است.

1-پله مارپیچ ورقی

2-پله مارپیچ باسازه تیرآهنی،ناودانی و…که متناسب باعملیات تکمیلی بعدی به انواع مختلفی تقسیم می گردد.

3-پله مارپیچ به صورت محوروسط

به توضیح هرکدام ازانواع پله مارپیچ می پردازیم.

1-پله مارپیچ ورقی

دراین نوع پله مارپیچ،شاسی اصلی پله،از ورق می باشد.وشاسی کف پله ها از قوطی ویا ورق می باشد.وبرای پوشاندن کف پله ها می توان از شیشه،چوب،سنگ ویاmdfاستفاده کرد.

درپله مارپیچ ورقی،اگرشاسی اصلی به صورت تک ورق باشد همان پله مارپیچ ورقی نامیده می شودوچنانچه شاسی کناره از
دو ورق به صورت باکسی ساخته شده باشد،پله مارپیچ باکسی نامیده می شود.درپله مارپیچ باکسی،هرطرف شاسی پله به صورت باکس متشکل ازدو ورق ساخته شده است.وبرای ساخت این پله ازچهار ورق استفاده می شود.که به پله مارپیچ استحکام فوق العاده ای می دهد.

پله مارپیچ ورقی:

پله مارپیچ باکسی:

برای محل های بارفت وآمدبالا پله مارپیچ باکسی به علت استحکام بالاتر،اجرا می شود.ونسبت به پله مارپیچ ورقی،به علت ضخیم تر بودن شاسی زیبایی بالاتری دارد.

برای هردونوع پله مارپیچ می توان نرده های مختلف از نوع فرفورژه،استیل،آلومینیوم،ویا ترکیب فرفورژه وچوب،ویا چوبی اجراکرد.

باحذف یکی ازشاسی ها،پله مارپیچ باکسی،تک شاسی ساخته می شود که برای فضاهای کوچک مناسب بوده ونسبت به پله مارپیچ محور وسط اززیبایی،بالاتری برخوردار است.

پله مارپیچ باکسی به صورت تک شاسی:

2-پله مارپیچ باسازه تیرآهن،ناودانی و….

شاسی این نوع پله مارپیچ،ازتیرآهن،ناودانی،لوله ساخته می شود.وبرای تکمیل آن متناسب با طراحی صورت گرفته، کف پله هاساخته می شود.به این صورت که برای معروف ترین پله مارپیچ این گروه طاق ضربی نامیده می شود،کف پله ها وپوشش آن به صورت عملیات بنایی انجام می شود ونرده بعدازعملیات بنایی اجرا می گردد.

پله مارپیچ طاق ضربی:

پله مارپیچ طاق ضربی بعدازعملیات بنایی:

پله مارپیچ باسازه تیرآهنی را می توان باساختن کف پله ها به صورت فلزی،ونصب بر روی آن بدون انجام عملیات بنایی نیز تکمیل کرد،برای پوشش کف پله ها می توان ازسنگ،شیشه،چوب،mdf استفاده کرد.

پله مارپیچ باسازه تیرآهنی وشاسی کف پله فلزی:

پله مارپیچ تیرآهنی که نرده آن ازنوع فرفورژه می باشد:

گاهی شاسی این نوع پله مارپیچ  باناودانی هم ساخته می شود.ودر برخی موارد کل کار باچوب پوشانده می شود.به صورتی که شاسی وکف پله ساخته می شود وبعدبقیه کارها،بااستفاده ازچوب انجام می شود.

پله مارپیچ اجراشده با استفاده ازسازه ناودانی وشاسی کف پله فلزی که با چوب بقیه مراحل ساخت پله مارپیچ اجراشده است:

پله مارپیچ باسازه ناودانی وشاسی کف پله فلزی بعداز پوشانده شدن باچوب،نرده های این کار هم از چوب ساخته شده است.ازچوب گردو برای پوشاندن پله مارپیچ وهمچنین ساخت نرده ها استفاده شده است:

گاهی باحذف یکی ازشاسی ها،پله مارپیچ تیرآهنی ویا ناودانی ویا لوله ای به صورت تک شاسی ساخته می شود که برای فضاهای کوچک کاربرددارد،برای کامل کردن این نوع پله مارپیچ،به عملیات بنایی نیازنیست وشاسی کف پله نیزفلزی ساخته می شود وبعد با استفاده ازچوب یاشیشه ویا سنگ ویاmdfپوشانده می شود.

پله مارپیچ تیرآهنی تک شاسی:

پله مارپیچ لوله ای تک شاسی:درتصویر زیر به خاطر اینکه آلاچیق ازلوله ساخته شده بود،پله مارپیچ آن به صورت تک شاسی از نوع لوله ای ساخته شده است،تا کل طرح سازه هماهنگ ساخته شده باشد:

3-پله مارپیچ به صورت تک محور وسط

این نوع پله مارپیچ برای فضاهای کوچک مناسب می باشد.همچنین نسبت به سایر پله مارپیچ ها از لحاظ هزینه اجرایی،پایین تر می باشد.معروف ترین پله مارپیچ تک محور وسط،پله فرار ساختمان ها می باشد.

دراین نوع پله مارپیچ،محور وسط معمولا از لوله انتخاب می شود.وقطر لوله ونوع نرده ها،در زیبایی پله مارپیچ بسیاراثرگذار است.چنانچه پایین نرده ها،ازپوشش ورق استفاده شودبه زیبایی پله می افزاید.همچنین هرچه قطرمحور وسط بالاتر باشد زیبایی پله مارپیچ بالاتراست.البته قطرلوله بایستی متناسب با فضای اجرای پله مارپیچ انتخاب شود.

پله مارپیچ برای فضای بیرونی ویلا،که باقطر بالای لوله ساخته شده است وهمچنین برای پایین نرده،ازپوشش ورق استفاده شده است،البته دراین تصویر نرده ها نصب نشده اند:

پله مارپیچ اجراشده برای فضای داخلی ویلا،که متناسب با فضای داخلی قطرلوله پایین ترانتخاب شده است.وهمچنین ازپوشش ورق برای پایین نرده ها استفاده شده است.که با پله مارپیچ بیرونی ویلا هماهنگ می باشد.نرده های این پله مارپیچ دراین تصویر نصب نشده است:

“همیشه به بهترین ایده فکر کن”

برگشت به بالا
بررسی، انتخاب و خرید آنلاین